Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.


1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam Adphys, Fysiotherapiecentrum Lombok
Adres: JP Coenhof 214
Postcode / woonplaats: 3531 HX Utrecht
Telefoonnummer: 030 8802848
Functionaris gegevensbescherming: Elli van Leeuwen
E-mailadres: ellivanleeuwen@adphys.nl


2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor:
• het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een fysiotherapeutische behandeling
• het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
• communicatie over u, met betrekking tot uw behandeling; met derden met uw expliciete toestemming.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. We gebruiken uw gegevens om de behandelingen te declareren bij verzekeraar of uzelf of derden.3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.5. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers (15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens, (10 jaar).
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.


6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw fysiotherapeutisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw fysiotherapeutisch dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw fysiotherapeutisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres ellivanleeuwen@adphys.nl . Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.


7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres ellivanleeuwen@adphys.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.