Skip to content

Fysiotherapiecentrum Adphys

De beste zorg bij u in de wijk

Snel weer in beweging

Dat bewegen niet vanzelfsprekend is, besef je pas wanneer je ergens last van krijgt. Adphys weet daar alles vanaf: wij behandelen cliënten met klachten op het gebied van hun dagelijkse beweging. Met fysiotherapie werken we daarbij aan uw herstel óf het voorkomen van ergere klachten.

Dry needling als nieuwe behandelmethode bij Adphys

Vanaf nu kunt u bij Adphys ook terecht voor behandeling door middel van dry needling. Dit is een zeer effectieve behandelmethode voor de behandeling van triggerpoints.

Kwaliteit leveren we samen

duizeligheidsnet
scienta-fundus
vhvl
longnetwerk
chronisch-zorgnet
nvkf

Wat klanten van ons vinden

De leukste, liefste en zeer betrokken kinderfysiotherapeut vind je hier!

5/5

Prima behandeling en zeer kundig en vriendelijk personeel.

5/5

Eigenlijk alles, deskundigheid, vriendelijkheid, duidelijkheid en heeft altijd begrip getoond. Dus zeer tevreden!

5/5

Het team

marijn

Marijn Didderen

Fysiotherapeut
Manueel therapeut
ans

Ans Boer

Assistent
cor

Cor Zagers

Algemeen fysiotherapeut
Hart- vaat- en longrevalidatie
barbara

Barbara de Muinck

Algemeen fysiotherapeut
Bedrijfs fysiotherapeut
hadassa

Hadassa de Velde Harsenhorst

Fysiotherapeut
Bekkenfysiotherapeut MSc
herma

Herma Dorresteijn

Kinderfysiotherapeut

Benieuwd of wij je van je klachten af kunnen helpen?

Nieuws uit onze praktijk

Dry needling als nieuwe behandelmethode bij Adphys

Vanaf nu kunt u bij Adphys ook terecht voor behandeling door middel van dry needling. Dit is een zeer effectieve behandelmethode voor de behandeling van triggerpoints. Triggerpoints zijn drukpijnlijke plekken
Meer lezen →

Thuiswerken door corona, Adphys geeft tips.

Thuiswerken is voor velen van ons nu de oplossing om in ieder geval de productiviteit in het bedrijf op peil te houden. Hierbij wordt wel een grote investering van de
Meer lezen →

Bekkenbodemklachten beter behandeld met echografie

Bekkenbodemklachten Bekkenbodemklachten zijn een ontzettend vervelende klacht, waardoor u flink beperkt kan worden in het dagelijks leven. Gelukkig kan er bij Adphys bij de behandeling van bekkenbodemklachten nu ook gebruik
Meer lezen →

Huisregels

Eerste afspraak

Neem bij de eerste afspraak je legitimatie mee en de verwijzing als je die hebt. Een verwijzing mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Melden voor de eerste afspraak

Je kunt je melden aan de balie om je gegevens door te geven bij de secretaresse.

Annulering van de afspraak

Wanneer je niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, moet je 24 uur van te voren afzeggen. Ben je te laat met afbellen dan kun je dit bespreken met de fysiotherapeut. Je krijgt een rekening thuis gestuurd voor de te laat afgezegde afspraak.

Te laat voor de afspraak

Ben je door omstandigheden te laat voor de afspraak, geef dit dan aan door even te bellen. Je kunt laten weten dat je er bent door in de wachtkamer op de bel te drukken. De fysiotherapeut komt je dan halen in de wachtkamer.

Vragen

Stel je vraag aan de balie of als de deur dicht is kun je op de bel drukken. Of mail naar info@adphys.nl. Heb je een vraag over een factuur dan kunt je bellen of langs komen op maandag t/m woensdag tussen 8.30 en 16.30 uur of per email administratie@adphys.nl

Vergoeding

Indien de maximaal aantal te declareren behandelingen aan de zorgverzekeraar wordt overschreden ontvang je zelf een nota van Adphys of je zorgverzekeraar. Wij achten de patiënt verantwoordelijk voor de betaling van deze nota’s.

Privacy statement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de ‘Wet op de Persoonsgegevens’ van toepassing. Deze wet bevat regels, met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde ‘Wet op Persoonsregistraties’, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld  waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht, om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling, worden in het medische dossier opgeslagen.
 • Onze praktijk neemt geregeld deel aan wetenschappelijk onderzoek.  Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

 • Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt, wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Privacyverklaring Adphys

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)
Praktijknaam Adphys, Fysiotherapiecentrum Lombok
Adres JP Coenhof 214
Postcode / woonplaats 3531 HX Utrecht
Telefoonnummer 030 8802848
Functionaris gegevensbescherming Elli van Leeuwen
E-mailadres ellivanleeuwen@adphys.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor:
• het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een fysiotherapeutische behandeling,
• het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
• communicatie over u, met betrekking tot uw behandeling; met derden met uw expliciete toestemming.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. We gebruiken uw gegevens om de behandelingen te declareren bij verzekeraar of uzelf of derden.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.
4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5. De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers (15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens, (10 jaar).
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.
6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw fysiotherapeutisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw fysiotherapeutisch dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw fysiotherapeutisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres ellivanleeuwen@adphys.nl . Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?
Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres ellivanleeuwen@adphys.nl .

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.